Arbeidsdienst Kamp NunspeetZoals ik al eerder had gemeld houd ik mij op dit moment vooral bezig met het zoeken naar de geschiedenis van mijn vader in relatie tot de Arbeidsdienst. Bekend is dat hij in Nunspeet, wat een toeval nietwaar, in de Arbeidsdienst heeft gezeten. Ik ga daarvoor naar het NIOD in Amsterdam. Echter ik kwam erachter dat voor het nagaan wanneer hij daaraan heeft deelgenomen niet de juiste plaats is. Ik moet daarvoor naar het Nationaal Archief in Den Haag. Nog verder weg. Ik kwam echter wel een foto tegen van hoe het daar toeging, dat wil zeggen een momentopname maar, ik vond het toch leuk om het te laten zien.

 

Arend Jansen Wessels 1743 thumbIn het archief van de gemeente Nunspeet bevindt zich ook het archief van de Hervormde Kerk, toen nog de Nederduitsch Gereformeerde Kerk. In die archieven bevindt zich een akte uit 1743 waaruit blijkt dat Arend Jansen Wessels zich rond dat jaar in Nunspeet heeft gevestigd. Hij is de stamvader van de Westhuisen in Nunspeet. Er lijkt heel veel overeenkomst te zijn met nu, hij of eigenlijk zijn vader moet beloven en ook vastleggen dus dat mocht hij in armoede vervallen, zijn vader daarvoor de kosten zou moeten dragen. Hij komt naar Nunspeet, waarschijnlijk omdat hij wil trouwen en wel met Evertje Aalts uit de Schulp. Uit deze kerkelijke akte blijkt dat hij afkomstig is van Delden. De precieze tekst luidt: Den 2 febr. Arend Jansen Wessels j.m. van Delden wonende in Nunspeet en Evertje Aalts j.d. gebooren en wonende in Nunspeet.

Het vergaat het gezin in Nunspeet niet goed. In 1759 overlijden rond de jaarwisseling vijf kinderen in maar een paar dagen tijd. In juli van dat jaar overlijdt er ook al een van de tweeling. Kortom een drama. Ongetwijfeld vanwege de kosten worden er meerdere kinderen in een kist begraven. Alle kinderen worden op 2 januari tegelijkertijd begraven. Aarend Jansen Wessels overlijdt in 1785 en zijn vrouw Evertje Aalts in 1784. Helaas is nog niet helder geworden waaraan de kinderen zijn overleden.

Feerwerd 1832 Douwe Klaasens van der KooithumbDouwe Klaassens van der Kooi trouwt op 19 mei 1812 met Weike en woont dan in Ezinge. Op de kaart van Feerwerd uit 1832 staat precies aangegeven waar zij  wonen. Zij krijgen vier kinderen, Hindrina, Aafke, Klaas, en Jan. Jan wordt slechts 3 jaar oud. Weike Jans overlijdt op haar 37e. Douwe Klasens van der Kooi overlijdt in 1859 te Feerwerd. Bij zijn huwelijk tekent hij als Douwe Klaassens maar bij de geboorte van Hindrina komt voor het het eerst de naam van der Kooi voor. In de handelingen van de Kerkenraad van Feerwerd van 11 november 1838 wordt Douwe Klaassens genoemd. Hij wordt dan benoemd als ouderling en als zodanig bevestigt op de 1e januari handtekeningdkvanderkooithumb1840. De tekst luidt als volgt: "op den Eersten januari ziin alhier na driemalige afkondiging bevestigd de nieuw verkozen leden van de Kerkenraad, namelijk als ouderling de Broeder Douwe Klasens van der Kooij en als diaken Hendrik Falentijns de Jonge, vermits niemand eenig bezwaar had ingebragt." Gedurende zijn ouderlingschap ondertekent Douwe Klasens van der Kooij meerdere malen de verslagen van de Kerkenraad waarmee we nog in staat zijn handtekening te zien.Douwe Klasens van der Kooij is drie jaar ouderling en wordt nog een keer opnieuw tot ouderling gekozen en bevestigt. De tweede bevestiging vindt plaats op 1 januari 1845. Ik heb nog meer afbeeldingen uit het Kerkenboek van Feerwerd, maar ik moet dat nog eens precieser bekijken. Wellicht staan er nog meer wetenswaardigheden in.

Breede bij RasqueretthumbeendenkooithumbDouwe Klaassens van der Kooi is een nakomeling van Claas Douwes en Hindrine Freerks. De aanname is dat zij rond 1784 zijn getrouwd, maar het huwelijk is in de DTB registers nooit gevonden. Volgens een notitie bij de doop van een van hun kinderen hebben zij gewoond te Rasquert. In het doopboek staat dat de echtelieden woonden "op de Wesstermij onder Rasquert" Volgens een oude kaart van de gemeente Baflo een gehucht ten westen van Rasquert. Deze opmerking wordt geplaatst bij een broer van Douwe Klaassens Freerk Klasen. Bij Douwe Klaassens wordt echter nog een toevoeging gedaan nl. dat zij wonen op de "Breedster Kooje" Hiermee zou de naam "van der Kooi" kunnen worden verklaard.  De ouders van Douwe Klaassens van der Kooi waren Claas Douwes en Hindrine Freerks en zij waren kooikers in de buurt van Rasquert. Het toeval wil dat ik een tekening heb van die eendenkooi gemaakt door een onderwijzer uit die tijd. Leuk he! Ik heb wel eens contact gehad met iemand die  in het landschap naar de restanten van de eendenkooi heeft gezocht. Maar nee, niets meer van te vinden. Afijn van de Groningers onder ons verwacht ik dat ze dat raadsel wel "even" oplossen. De eendenkooi staat rechtsonder op de tekening.

Doop Douwe zoon van Klaas Douwes en Hindrine Freriks 1784thumbClaas Douwes en Hindrina Freerks zijn de ouders van vijf kinderen. Lang waren zij voor mij de oudst bekende "van der Kooien" Van hun huwelijk is nooit iets gevonden. Dat zij getrouwd waren is volkomen duidelijk omdat zij al hun kinderen laten dopen. Sterker nog, bij de doop van hun tweede kind wordt het zelfs vermeld. Rechts de doop van Douwe Klaassens van der Kooi. Ik ga er vanuit dat het huwelijk van Claas Douwes en Hindrina Freerks ergens dicht bij 1784 zal hebben gelegen, aangezien Douwe Klaassens hun eerste kind is. Een en ander is opgetekend in het doopboek Baflo en Rasquert 1650-1811. Al hun kinderen laten zij zo dopen. Ik moet hier wel zeggen dat ik hier de naam "van der Kooi"gebruik, maar deze komt dan nog nergens voor. In die tijd komen gebruiken de mensen dan de patroniemen.

midlumthumb De oudtste voorvader van de Visser's komen uit Friesland (alweer) en wel vanuit Midlum. Het meerste ervan heb ik niet zelf uitgezocht maar gekregen van Gerrit Visser. De oudste voorvader Jelte weten we niet veel van. Maar de namen erna zijn heel herkenbaar. Florus om maar eens wat te noemen. Eigenlijk denk ik dat van het eerste huwelijk dat we kennen Florus en Maaike deze dan Florus Jeltes zouden moeten heten of zoiets. Ik zal er toch nog eens naar kijken.

plaatjedamtumadeelthumb

De oorsprong van het geslacht Henstra ligt in Dantumadeel. De oude plaatsjes zijn er nog steeds. In het trouwregister van de Hervormde gemeente Dantumawoude, Driessum en Wouterswouden 1752-1810 wordt vermeld dat op 15 april 1804 Jacob Pytters afkomstig van Wouterswoude en Sjoukjen Ruurds ook afkomstig van Wouterswoude in het huwelijk treden. Overigens hebben we het dan over de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, de Hervormde kerk ontstaat pas bij het aantreden van koning WIllem I.

Ik heb even op het onvolprezen wiki gekeken en daar staat voldoende informatie, het tweelingdorp van Wouterswoude is Driesum, de plaatsjes liggen allemaal direct onder Dokkum. Wouterswoude staat wel bekend als zeer gereformeerd. Tegenwoordig worden de plaatsjes alleen nog maar in de Friese taal aangegeven en Wouterswoude heet dan ook Wâlterswâld. Het is maar dat jullie het weten.